Wie is Excellent Academy?

Excellent Academy is een professioneel instituut dat onderwijsondersteuning biedt aan leerlingen van het basis- en voortgezet onderwijs, zodat ze zich zo goed mogelijk kunnen positioneren in de maatschappij. Onze bijlesdocenten hebben een pedagogische/psychologische achtergrond, wat betekent dat ze – naast de inhoudelijke kennis over de vakken – ook kennis hebben over de ontwikkeling van kinderen. Het overdragen van de lesstof wordt hiermee een stuk makkelijker.

Wat we kunnen doen

Excellent Academy biedt ondersteuning aan alle basisscholieren vanaf groep drie en voor leerlingen op alle niveaus van het voortgezet onderwijs. Door de focus te leggen op de behoeftes van uw kind, wordt in eerste instantie voorkomen dat er achterstanden ontstaan. Waar het niveau van uw kind dat toelaat, wordt gewerkt aan het opbouwen van een voorsprong. Om dit te kunnen bewerkstelligen, worden leerlingen ondersteund, gemotiveerd en gestimuleerd in het optimaal benutten van hun potentie. Naast het bieden van extra begeleiding op de kerngebieden, worden leerlingen van het basisonderwijs ook actief voorbereid op de LVS-, Entree- en Citotoetsen.

Om het leerproces verder tot een succes te brengen, worden jaarlijks ook aanvullende onderwijsprogramma’s en educatieve activiteiten aangeboden, waardoor leerlingen extra kansen krijgen om zich te ontwikkelen.

Bijles & Huiswerkbegeleiding

Bijna alle leerlingen hebben wel eens moeite met een bepaald vak. Een klein steuntje in de rug is dan vaak genoeg om het verschil te maken in hun cijfers. Dat steuntje in de rug zijn wij. Excellent Academy beschikt over zeer kundige docenten, die de leerling helpen om net dat verschil te maken.

Als leerling van Excellent Academy ontvang je intensieve klassikale lessen of één-op-één begeleiding door onze docenten. Onze docenten zijn jonge professionals die kortgeleden studenten waren. Hierdoor zijn ze goed in staat in te schatten hoe de lesstof op een boeiende wijze uitgelegd kan worden.

De lessen worden in groepen van maximaal vijf of tien leerlingen op de vestiging van Excellent Academy gegeven. Ook is het mogelijk om thuis een docent te ontvangen die één-op-één begeleiding biedt aan uw kind.

Waarom Excellent Academy?

Wat vinden leerlingen van Excellent Academy?

Wat vinden docenten van Excellent Academy?

Missie

De missie van Excellent Academy luidt:
Wij zorgen ervoor dat iedere leerling ontdekt hoe ver hij of zij kan komen!

Het motto van Excellent Academy is: “Haal het beste uit uw kind!” en daarmee prikkelt ons instituut iedere leerling. Impliciet klinkt de belofte dat Excellent Academy de plek is waar je misschien wel verder komt dan je denkt. De kern van ons instituut is ons vooruitstrevende onderwijsconcept, dat is samen te vatten in één woord: begeleiding.

Onze missie geeft in het kort de betekenis weer van ons instituut. Een inspirerende en prikkelende missie is letterlijk en figuurlijk de zin van een organisatie. Het zijn eenvoudige woorden, met een sterke belofte. Het legt de lat hoog voor het instituut en de mensen die ons instituut ‘maken’. Het is ook een missie waarop wij aangesproken kunnen worden. En dat mag ook, want zowel leerlingen als ouders en medewerkers mogen hoge verwachtingen hebben. Het is aan iedereen die bij Excellent Academy betrokken is om die missie waar te maken en alles te doen (en laten) wat daaraan bijdraagt.

Waarom zou je naar Excellent Academy gaan? We positioneren ons instituut als volgt: voor nieuwsgierige ouders die het beste uit hun kind willen halen is bijles van Excellent Academy een bron van enthousiasme die onverwachte kansen biedt. Deze vorm van onderwijs geeft het kind de aandacht die nodig is en opent deuren naar een verdere ontwikkeling.

Visie

Excellent Academy wil op een passende en inspirerende wijze antwoord geven op een veranderende samenleving. Bijles biedt ruimte voor die verandering: leren is interactie. Zelfstandig en samenwerkend leren is daarom een inspirerende ontdekkingstocht, waarbij leerlingen zich persoonlijk ontwikkelen.

Excellent Academy is een instituut met een structuur die de leerling volgt. Ons instituut is bedoeld voor leerlingen die gestimuleerd en begeleid willen worden in hun ontwikkeling. Bij Excellent Academy werken docenten die het gewend zijn om te denken in de persoonlijke leerdoelen en leerpaden van de leerlingen.
Ze werken daarbij vanuit het motto van Excellent Academy: “Haal het beste uit uw kind!”

In alles wat we doen staat de dialoog centraal: tussen leerlingen en teamleden, tussen leerlingen onderling, tussen teamleden onderling, en natuurlijk ook met ouders en alle andere betrokkenen. We zien ouders als partners; zij spelen de belangrijkste rol in de ontwikkeling van hun kinderen. In de communicatie met ouders en leerlingen vinden wij aanknopingspunten voor de ontwikkeling van de leerling.

Dit bereiken wij door middel van:

Ervaren onderneming met jonge leerkrachten
Excellent Academy is een instituut dat is opgericht door hoogopgeleide jongeren. Door ons aan te passen aan de behoefte van leerlingen, hebben we een sterke positie gekregen binnen de regio. Leerlingen voelen zich meer op hun gemak vanwege de kleine kloof in leeftijd tussen de leerkrachten en de leerlingen. Het stellen van vragen wordt makkelijker en daarmee kan er een optimaal resultaat bereikt worden.

Persoonlijke en klassikale lessen
Hoewel de bijlessen grotendeels klassikaal worden verzorgd, leggen wij de nadruk op een persoonlijke benadering en oprechte aandacht voor de leerling. De docent en de eventuele hulpdocent houden de prestaties van de leerlingen bij om zo het beste in hen naar boven te halen! De leerling wordt in de meest geschikte groep geplaatst, afhankelijk van het vak waar hulp bij nodig is.

Gepast materiaal
Gepast materiaal Excellent Academy maakt onder andere gebruik van de bijlesboeken en toetstrainers van Excellentacademy, die zorgvuldig zijn opgesteld door een onderwijsteam. Daarnaast wordt uiteraard gebruikgemaakt van schoolmaterialen en het materiaal van de leerlingen zelf. Hierdoor is de aansluiting tussen de bijles en school optimaal. Met extra uitleg en oefeningen bereiden wij leerlingen zo goed mogelijk voor op de toetsen op school. Er wordt speciaal aandacht besteed aan onderwerpen die terug kunnen komen tijdens de Cito-, Entree- en de Eindtoetsen. De bijlesgever heeft ook nog aanvullend materiaal beschikbaar, zodat leerlingen een beter inzicht kunnen krijgen in de stof.

Doelen op korte en lange termijn
Excellent Academy biedt bijlessen aan op korte termijn, om de leerling in een korte tijd klaar te stomen voor belangrijke toetsen of examens. Ook voor de ondersteuning op lange termijn kun je bij ons terecht. Afhankelijk van hoe vaak je zelf bijles zou willen, helpt de vaste bijlesgever met extra uitleg, begeleiding bij het huiswerk en bij de voorbereiding op toetsen of examens. De begeleiding is niet alleen bedoeld voor het toetsmoment, maar ook om te zorgen voor een goede basis voor de vervolgopleiding.

Diversiteit
Bij Excellent Academy kan uw zoon of dochter terecht voor vakken van zowel het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs. Voor het basisonderwijs worden onder andere reken- en taallessen verzorgd. Voor het voortgezet onderwijs betreft het vakken zoals Engels, Nederlands, geschiedenis, wiskunde, biologie enzovoorts. Alle vakken van het voortgezet onderwijs worden op alle niveaus verzorgd (vmbo, havo en vwo).

Flexibiliteit
Tijdens de eerste kennismaking wordt met de leerling en ouder vastgesteld wat de doelen zijn. Daaruit volgt een plan van aanpak om deze doelen te realiseren. Wanneer de leerling definitief besluit om verder te gaan bij Excellent Academy, wordt in overleg met de ouders bepaald in welke groep de leerling het beste past.

Voordelige prijzen
Door de structurele en efficiënte aanpak biedt Excellent Academy goed onderwijs tegen een relatief lage prijs. Wij zijn veel voordeliger dan andere partijen die dezelfde lesstof aanbieden.

Onze doelen

Excellent Academy heeft als doel:

 1. Leerlingen begeleiden op gebieden die leiden tot hoogwaardige leerresultaten en hen leren verantwoordelijkheid te dragen voor het leerproces;
 2. Het verzorgen van onderwijsprogramma’s en educatieve activiteiten om kwaliteiten en talenten van de leerlingen te ontdekken en optimaal te benutten;
 3. Bijdragen aan de zelfontwikkeling van de leerlingen in sociale, culturele en economische zin;
 4. Vergroten van de betrokkenheid van ouders bij de ontwikkeling van hun kinderen;
 5. Vergroten van de maatschappelijke betrokkenheid van jongeren, door deelname aan culturele en sociale activiteiten.

Excellent Academy tracht dit doel te bereiken door:

 1. Het bieden van bijlessen, examentrainingen, privélessen, huiswerkbegeleiding en cursussen. Daarnaast ook door het beschikbaar stellen van ondersteunende materialen zoals computers, internet en alle andere mogelijke hulpmiddelen om de lesstof beter te kunnen begrijpen voor het bereiken van betere studieresultaten;
 2. Het organiseren van educatieve programma’s en sociaal-culturele activiteiten;
 3. Een bijdrage te leveren aan het realiseren van gelijke kansen voor leerlingen uit etnische minderheidsgroepen ten opzichte van autochtone leerlingen, voor een succesvolle schoolloopbaan in het voortgezet en hoger onderwijs;
 4. Samen te werken met andere instellingen met een soortgelijk doel;
 5. Het verbeteren van de schoolloopbaan van leerlingen uit minderheidsgroepen, door het stimuleren van de participatie en de betrokkenheid van ouders bij de opvoeding en het onderwijs;
 6. Het verbeteren van de preventie en de gerichte begeleiding van jongeren uit minderheidsgroepen die in een achterstandssituatie dreigen te komen;
 7. Het bevorderen van emancipatie, participatie en de integratie in de Nederlandse samenleving;
 8. Het vinden van onderwijskrachten of universiteitsstudenten die studenten en leerlingen bij hun toetsen, examens en huiswerk kunnen helpen;
 9. Het organiseren van themadagen, voorlichtingsbijeenkomsten en cursussen en het uitgeven van periodieke brochures;
 10. Individuele begeleiding (coachen).
 • Excellent Academy wil door haar preventieve aanpak voorkomen dat jongeren vroegtijdig school verlaten, zonder werk zitten en in de criminaliteit belanden;
 • Excellent Academy heeft gekozen voor deze doelstelling, omdat een goede opleiding één van de steunpilaren is om het leven op te baseren;

Samenwerkingspartners