Onze doelen

Excellent Academy heeft als doel:

 1. Leerlingen begeleiden op gebieden die leiden tot hoogwaardige leerresultaten, en hen te leren verantwoordelijkheid te dragen voor het leerproces;
 2. Het verzorgen van onderwijsprogramma’s en educatieve activiteiten om kwaliteiten en talenten van de leerlingen te ontdekken en optimaal te benutten;
 3. Bijdragen aan de zelfontwikkeling van de leerlingen in sociale -, culturele – en economische zin;
 4. Vergroten van de betrokkenheid van ouders bij de ontwikkeling van hun kinderen;
 5. Vergroten van de maatschappelijke betrokkenheid van jongeren, door deelname aan culturele en sociale activiteiten.


Excellent Academy tracht dit doel te bereiken door:

 1. Het bieden van bijlessen, examentrainingen, privélessen, huiswerkbegeleiding en cursussen. Daarnaast ook door het beschikbaar stellen van ondersteunende materialen zoals computers, internet en alle andere mogelijke hulpmiddelen om de lesstof beter te kunnen begrijpen voor het bereiken van betere studieresultaten;
 2. Het organiseren van educatieve programma’s en sociaal-culturele activiteiten;
 3. Een bijdrage te leveren aan het realiseren van gelijke kansen voor leerlingen uit etnische minderheidsgroepen ten opzichte van autochtone leerlingen, voor een succesvolle schoolloopbaan in het voortgezet – en hoger onderwijs;
 4. Samen te werken met andere instellingen met een soortgelijk doel;
 5. Het verbeteren van de schoolloopbaan van leerlingen uit minderheidsgroepen, door het stimuleren van de participatie en de betrokkenheid van ouders bij de opvoeding en het onderwijs;
 6. Het verbeteren van de preventie en de gerichte begeleiding van jongeren uit minderheidsgroepen die in een achterstandssituatie dreigen te komen;
 7. Het bevorderen van emancipatie, participatie en de integratie in de Nederlandse samenleving;
 8. Het vinden van onderwijskrachten of universiteitsstudenten die studenten en leerlingen bij hun toetsen, examens en huiswerk kunnen helpen;
 9. Het organiseren van themadagen, voorlichtingsbijeenkomsten en cursussen en het uitgeven van periodieke brochures;
 10. De individuele begeleiding (coachen).

– Excellent Academy wil door haar preventieve aanpak voorkomen dat jongeren vroegtijdig school verlaten, zonder werk zitten en in de criminaliteit belanden;
– Excellent Academy heeft gekozen voor deze doelstelling, omdat een goede opleiding één van de steunpilaren is om het leven op te baseren;